Poděkování

Aktivní občané a Spolek Pro Hanspaulku děkují všem občanům Vokovic a dalších lokalit, kteří je podpořili zplnomocněním k jednání ve správní věci umístění obytného souboru „Šárka Valley“ či dokonce se podíleli na sestavení námitek v tomto řízení.

Vedení Spolku Pro Hanspaulku pak zvlášť děkuje za emaily, které dostává jak prostřednictvím Vokovíckých přátel, tak na vlastní emailovou adresu v nichž občané spolku děkují za pomoc a vyjadřují podporu jeho další činnosti.

Někteří z Vás nám a spolku nabízejí pro další vedení řízení finanční pomoc, která bude v případě nutnosti podávat odvolání či žalobu, jistě potřebná (pro zhotovení oficiálních odborných stanovisek či znaleckých posudků jimiž bude nutné odvolání či žalobu podpořit), takže Vámi nabízenou pomoc uvítáme. Při této příležitosti nelze zapomenout i na vokovického občana, přímého účastníka územního řízení, jemuž dalo svá zplnomocnění dalších cca 40 občanů. Pro informaci uvádíme, že dosud sebrané finanční příspěvky občanů slouží pochopitelně k financování postupu obou zmocněnců. Spolek Pro Hanspaulku pro účel zasílání finančních příspěvků a podpory od občanů poskytl aktivistům z Vokovic účet spolku. Uvažovali jsme i o zřízení transparentního účtu, ale bylo mnoho těch, kteří rádi přispějí, ale nikoliv veřejně. Proto zůstáváme s tím, že finanční podporu snažení obou zmocněnců lze stále zasílat na základě darovací smlouvy, jejíž formulář lze vytisknout z webových stránek Spolku Pro Hanspaulku, anebo bez smlouvy, jako dar na činnost spolku, na jeho účet, zřízený u Fio banky a.s., č. ú. : 2500178875/2010  s tím, že jako variabilní  symbol  je použito číslo jednací probíhajícího územního řízení, tedy : 2278182019. 

Také si Vás dovolujeme  upozornit, že nemůžeme rozesílat pořízenou dokumentaci ze spisu vedeného odborem výstavby ÚMČ Praha 6 pro toto územní řízení, protože bychom tak porušili pravidla platného autorského zákona. Do dokumentace může na odboru výstavby ÚMČ Praha 6 (ing. Kotásková) nahlédnout každý, kdo zmocnil jednoho ze zmocněnců, protože se na základě podaných námitek stal účastníkem řízení. Doporučujeme proto vzít s sebou na úřad fotokopii zplnomocnění, které jste jednomu ze zmocněnců většinou naším prostřednictvím předávali.  Ten kdo zmocnění jednomu ze zmocněnců nepředal, pak může do dokumentace nahlédnout po podání samostatné přihlášky do řízení – text přihlášky lze použít z části 1. „Námitek“ vyvěšených na tomto našem webu (aniž by již však mohl uplatnit samostatně námitky v řízení), a to pouze do dne vydání rozhodnutí o umístění stavby o níž v tomto správním řízení jde. Takový účastník se do vydání rozhodnutí může ještě připojit se svojí plnou mocí k již podaným námitkám, ale již jen prostřednictvím vyplnění zplnomocnění Spolku Pro Hanspaulku.