Ing. arch. Eva Smutná (TOP09), radní MČ Praha 6

1. Lidé ve Vokovicích vnímají jako největší problém dopravní situaci. Nedávno podepsaná smlouva starosty Koláře s firmami Crestyl a Spolek pro Hanspaulku podrobně specifikuje řadu opatření, která by měla situaci zlepšit (včetně zjednosměrnění části ulice Na Krutci). Podporujete realizaci všech těchto opatření? Pokud ne, vysvětlete, proč ne. Pokud ano, vysvětlete prosím, jak v případě, že budete zvolen do zastupitelstva města, pomůžete zajistit jejich rychlou realizaci.

V první řadě bych ráda upozornila, že „veřejněprospěšná smlouva“ nebyla ještě uzavřena. Dále. Podmínkou Prahy 6 pro změnu územního plánu na transformační území Aritmy, bylo před více jak deseti lety také druhé komunikační připojení Vokovic. Vzhledem k tomu, že hlavní město tuto změnu schválilo bez naplnění této podmínky, zůstal tento úkol nevyřešen, a proto je nutné považovat dopravní obsluhu celé lokality Vokovic za nedostatečnou. Vedení městské části proto považuje za nutné, řešit tuto situaci alespoň dílčími podmínkami, které nyní mohou již uvedenou smlouvou částečně přejít i na konto majitele firmy Crestyl. Pokud vím, vše bylo mezi budoucími stranami smlouvy důkladně projednáváno v posledních dvou letech. Již nyní je jasné, že doprava bude i nadále pro celé obytné území Vokovic největším problémem.  Já osobně považuji všechna navržená dopravní opatření, která jsou specifikována ve výše uvedené smlouvě za nezbytná a podporuji je. 

Je zcela logické, že požadovaná dopravní opatření by měla být realizována společně s projektem, tak aby nedošlo k prodlevě mezi realizací dopravních opatření a obytného souboru a v konečném důsledku k jejich odsunu na dobu neurčitou. Proto v případě, že budu zvolena do zastupitelstva či dokonce do rady městské části budu v rámci svých kompetencí jejich realizaci podporovat. 

2. Většinu Vokovičanů velmi překvapilo, že na zasedání zastupitelů 30.6 .2022 byl přijat návrh na vybudování druhého silničního výjezdu z Vokovic. Jak jste hlasovali pro tento návrh? Prosím, odůvodněte své hlasování.

Tak jak jsem napsala v předešlé odpovědi. Druhé dopravní připojení Vokovic bylo podmínkou vedení radnice před více jak deseti lety, tedy v době, kdy bylo zahájeno řízení o pořízení změny územního plánu, pro rozvoj transformačního území Aritmy, ale i dalšího uvažovaného rozšiřování zástavby v této lokalitě. Důvodem bylo především historické uzavření jednoho z napojení na Evropskou ulici (kdysi Leninovu), které vzniklo exkluzivitou investora při výstavbě bytové skupiny při ulici Ke dvoru. Náhrada tohoto dopravního připojení se doposud hledá. Jakkoliv se domnívám, že trasu pro toto druhé připojení je těžko reálné najít, v žádném případě nebudu blokovat jeho hledání a prověřování, a to minimálně z důvodu bezpečnostních a primárně z důvodů ochrany životního prostředí a pohody bydlení rezidentů Vokovic.

3. Letiště Praha i v současné situaci (změny počtu cestujících po Covidu a změnách provozu způsobených např. Putinovou válkou) tvrdí, že je nutné vybudovat paralelní dráhu. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby tento plán pokračoval? Uveďte, prosím, své důvody.

Současná situace vnesla do cestovního ruchu řadu nových situací a celkově narušila fungování a provoz téměř všech světových letišť. Tato situace zasáhla i LVH, které tak muselo zásadně změnit své provozní časy, a to na úkor životního komfortu obyvatel Prahy 6. Domnívám se, že v tuto chvíli bude úkolem vlády rozhodnout, jak bude nadále letiště fungovat, v jaké kategorii bude cestujícím sloužit, a zda bude zařazeno do kategorie periferních letišť s pravidelnou odstávkou na jeho nutnou údržbu, nebo na letiště regionální s nepřerušovaným provozem. Od tohoto rozhodnutí se budou odvíjet i jeho nároky na bezpečný provoz. 

Dovoluji si také připomenout, že podmínkou realizace tzv. „druhé letové dráhy“ na LVH je zprovoznění železničního napojení letiště z centra Prahy a dál tratí na Kladno. Je proto otázkou, zda vláda při nynějším zadlužení ČR, bude schopna obě tyto stavby v dohledné době zafinancovat. Já osobně v tuto chvíli preferuji jako primární pomoc životnímu prostředí Prahy 6 dostavbu Pražského okruhu.  

4. Jaké funkční řešení budete prosazovat v souvislosti s uzavřením rekreačního zařízení Džbán vlastníkem pozemku a navrhovanou zástavbou oblasti u Džbánu?

Koupaliště Džbán je letitým fenoménem nejen pro obyvatele Prahy 6. Jeho současné uzavření je nutno vyřešit obnovením jednání s majitelem a hledáním cesty, jak areál získat do majetku města.  To ovšem za předpokladu, že majitel nebude nadále svých přístupem dokládat, že získání Džbánu do jeho vlastnictví mělo pouze „spekulativní“ charakter.  V případě, že hlavní město nenabídne majiteli odkup celého areálu, či alespoň vhodné pozemky ke směně za tuto lokalitu na jiné městské části, budeme muset vytipovat k této transakci vhodné území na Praze 6.  Jako nejhorší variantu považuji nicnedělání, protože není dostatečná zákonná úprava, která by nám pomohla ve vyřešení situací, kdy majitel nekoná u zanedbaných staveb či pozemků. Zastupitelstvo Prahy 6 v tomto směru přijalo usnesení, kdy apeluje na vládní instituce k úpravě zákona. Já sama však již skoro rok podnikám kroky, které se nabízejí na základě stávající zákonné úpravy. A znovu tedy připomínám, že pokud budu znovuzvolena do zastupitelstva městské části, budu v této mé osobní inciativě pokračovat.