Schůzka s Ondřejem Matějem Hrubešem 9.2.2023

Ve čtvrtek 9. února se Hana Huntová, Libor Neumann a Richard Hunt setkali na radnici Prahy 6 s Ondřejem Matějem Hrubešem. Setkání trvalo hodinu a níže přinášíme podrobný záznam z diskuse. Celkově jsme byli s výsledky jednání spokojeni. Nejdůležitější je, že pan Hrubeš souhlasí s tím, aby se ulice Na Krutci stala jednosměrnou, ale může se tak stát až po dokončení projektu rozšíření Horoměřické. Plánujeme na pana Hřiba naléhat, aby projekt urychlil. Děkujeme panu Hrubešovi za jeho čas a doufáme, že mu co nejvíce našich sousedů sdělí svůj názor a zúčastní se setkání, které radnice plánuje uspořádat ve Vokovicích (v rámci série setkání s obyvateli Prahy 6).

Jednosměrka Na Krutci a rozšíření Horoměřické

V minulém volebním období bylo dopravní komisí P6 vydáno jasné stanovisko. Dopravní komise se přiklonila k zjednosměrnění ulice Na Krutci ve chvíli, kdy dojde k rozšíření silnice Horoměřická (viz zde). Ondřej Matěj Hrubeš (dále jen OMH) potvrdil, že ani v novém volebním období se na tomto stanovisku nic nemění. Uvedl, že pokud komise usnesení nerevokuje, je stále platné a znovuprojednání by ničemu nepomohlo.

Rozšíření Horoměřické o autobusový pruh připravuje TSK a podle předběžných informací by k realizaci mělo dojít nejdříve(!) v roce 2025. Důvody, které vedou k takovému zpoždění nejsou jasné, ale neleží na straně MČP6. OMH přislíbil, že se pro nás zjistí aktuální stav příprav na TSK. Vzhledem k  tomu, že se jedná z  pohledu občanů Vokovic o prioritní záležitost, OMH doporučuje intervenovat u nově ustanoveného radního pro dopravu MHMP, kterým (zřejmě) bude Zdeněk Hřib (pozn. - k datu vydání článku už je Z. Hřib skutečně zvoleným 1. náměstkem primátora s působností pro oblast dopravy). 

Rozhodnutí, které ovlivňují dopravní situaci ve Vokovicích 

Řešení dopravy a investice do různých změn se často dějí bez konzultace plánovaných řešení s  obyvateli, kterých se to přímo týká. Takové situace nastaly například v  souvislosti se zkapacitněním křižovatky Vokovická – Evropská, v  případě přípravy konceptu kruhového objezdu Na Krutci x Půlkruhová, nekoncepčnímu záměru vést přes ulici Na Krutci autobusovou linku, nebo dopravní zátěže, která se v  oblasti objeví díky připravovanému projektu Šárka Valley. Některá tyto rozhodnutí mohou jít proti celkovému záměru, kterým je zklidnění dopravy v  rezidenční oblasti a zamezení průjezdnímu tranzitu po místních komunikacích. 

Pro občany Vokovic je obtížné dozvědět se o takových aktivitách, protože sledovat nepřehlednou úřední desku je pro občany problematické. V  současné době neexistuje jednoduchý mechanismus, který MČP6 pomůže lépe odhadnout, zda určité aktivity vzbudí v  oblasti rozruch, ani vokovičtí nemají často jednotný názor a způsoby prosazování jednotlivých aktivit se pak liší. Vhodné by pro oblast bylo, kdyby existovala komplexnější dopravní koncepce oblasti, do které mají občané možnost zasáhnout. Případná implementace jednotlivých projektů by pak mohla probíhat již s  ohledem na celkovou koncepci.

Rozšíření Evropská – Vokovická – bude se realizovat téměř jistě letos. Část obyvatel Vokovic rozšíření požaduje s vidinou, že se zrychlí odjezd z Vokovic. My jsme vyjádřili obavu, že to přiláká další tranzit, protože dojde k navýšení kapacity. OMH zmínil, že plánuje kontaktovat Google a Waze (provozovatele navigací do auta), aby jejich aplikace nepreferovaly trasu přes ulici Na Krutci což by mohlo tranzit snížit.

Kruhový objezd místo křižovatky Vokovická / Na Krutci / Půlkruhová – podle OMH zatím na tomto projektu (který preferoval Vl. Šuvarina) neexistuje na MČ P6 shoda – existují rozdílné pohledy na vhodnost z hlediska dopravy a z hlediska zachování rázu oblasti. Úřad křižovatku řeší a není zavržena ani jedna varianta. Úprava křižovatky má návaznost na plánovanou světelnou závoru na Horoměřické. OMH zjistí, v  jaké je to fázi.  

Druhý výjezd z  Vokovic – není plánován a k realizaci se nechystá, není preferován, OMH byl informován, že tomu nejsme naklonění z důvodu dalšího „zkapacitnění“ průjezdu Vokovicemi.  

Autobusová linka 116 přes Krutec – OMH říká, že linku nepovažuje za vhodnou v ul. Na Krutci a vnímá negativní ohlasy na její zavedení od místních obyvatel. Na Ropid už dokonce napsal dopis, že ul. Na Krutci bude jednosměrná pro všechny typy dopravy a proto by vedení linky 116 mělo být přehodnoceno. Také Ropid vyzval, aby vymysleli, jak obsloužit lokalitu starých Vokovic k metru Nádraží Veleslavín. OMH zmínil, že by preferoval trasu přes Horoměřickou, dále po Kladenské kolem ZŠ Červený Vrch (pomůže ji obsloužit) a pak dále do Vokovic.
Zmiňovaný test v lese, jehož se účastnil Vl. Šuvarina, byl vyvolán Ropidem a VŠ se ho účastnil pouze jako přizvaný zástupce MČ P6. 

S OMH se shodujeme v názoru, že je potřeba snížit počty aut na vstupu do Vokovic zejména ve směru ze Středočeského kraje směrem do centra. OMH zmínil další opatření, která on sám považuje za vhodná, zejména po zavedení bus pruhu na Horoměřické – omezení a zdražení parkování na zónách v Praze 6 pro nerezidenty.

Šárka Valley a využití investic developera na kompenzaci dopravní situace v  místě 

Developer zatím nezískal stavební povolení/územní rozhodnutí. Dokud se tak nestane, Crestyl žádné investice do zklidnění dopravy provádět nebude. OMH aktualizuje situaci. Podle posledních informací od pana Svítila z Crestylu již developer získal územní rozhodnutí a závazky ze smlouvy by se měly dát do pohybu. 

MČ P6 plánuje koordinovat další kroky s developerem a neziskovou organizací Spolek Pro Hanspaulku, tedy signatáři trojstranné smlouvy. Při plánování realizace zklidňujících dopravních opatření plánuje OMH zapojit místní občany (jak je zmíněno i v trojstranné smlouvě), zvláště v místech, kterých se přímo dotkne zvýšený dopravní ruch způsobený obyvateli a obsluhou nově vybudované rezidenční oblasti Šárka valley. Zapojeni pravděpodobně proběhne formou ankety a bude koordinováno MČP6. Cílem je, aby vznikla shoda a byly brány ohledy i na obyvatele ulice Vokovická, kteří budou nejvíce postiženi zvýšenou úrovní dopravy i v případě, že dojde ke snížení tranzitu (nová čtvrť a spoustu aut, z Vokovic se nedá vyjet jinak, než kolem nich). Nějaké možnosti jsou – jednosměrky apod. OMH nechce nic provádět bez diskuze. 

Konkrétní opatření světelné závory na Horoměřické považuje OMH za klíčové a sám bude vyžadovat, aby byla nastavena co nejpřísněji, protože jedině tak má smysl. 

Téma Technická vybavenost (TV) Vokovice 

Zatím asi nehrozí, je to velká investice a priority jsou jinde.

Krátce jsme se také bavili o přípravě dopravy na letiště (budou elektrobusy) a jednou také tunely a zahloubení, se kterými jsou problémy. Také jsme se bavili o zkapacitnění letiště, tam OMH vidí, že finanční prostředky na to nebudou a Letiště Václava Havla se těžko stane přestupní stanicí, spíše to i nadále bude letiště místního významu. 

 

Obecně OMH plánuje více se setkávat s místními a těší se, že se sejdeme u Kaštanu, kde to má rád :)